گواهینامه های دریافت شده شرکت سهندکیش

  • پرینت
پایه ۱ در رشته تاسیسات و تجهیزات سال ۱۳۸۵ خورشیدی
پایه ۲ در رشته تاسیسات و تجهیزات سال ۱۳۸۴ خورشیدی
رتبه ۲ در رشته خطوط لوله نفت و گاز و آب در خشکی سال ۱۳۸۰ خورشیدی
رتبه ۳ در رشته تاسیسات شهری سال ۱۳۷۷ خورشیدی
رتبه ۲ در رشته تاسیسات شهری سال ۱۳۷۶ خورشیدی
رتبه ۵ گروه ۴ رشته سیویل سال ۱۳۶۳ خورشیدی